Προκηρύσσουμε

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (πάνες ακράτειας ενηλίκων No XL) για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Παράρτημα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Ο προϋπολογισμός του υπό προμήθεια είδους, ανέρχεται στο ποσό των 54.990, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Διεύθυνση: Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς) ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του Ιδρύματος σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Αναλυτικά οι Όροι του Διαγωνισμού